ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Government Data Catalog : GD Catalog)

เป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อส่งต่อไปยังระบบลงทะเบียนชุดข้อมูลเพื่อการแบ่งปัน และใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดหมวดหมู่ให้พร้อมใช้ รวมถึงส่งต่อไปยังระบบบริการข้อมูลเปิด data.go.th และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ตลอดจนแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ) โทรสาร : 02-143-9730-1

ตำแหน่ง GPS : 13.8828179,100.5652935